In het project ‘taal van de buren’ maken kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar op eenvoudige en interactieve wijze kennis met de buurtaal, waarbij ze ook gebruik maken van (nieuwe) social media. Er is aandacht voor de spreekvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid. De kinderen geven elkaar taalles en leren van elkaar. Bovendien leren de kinderen hoe ze via nieuwe media met elkaar kunnen communiceren.

In het project wordt ook aandacht besteed aan cultuur en taalaspecten waardoor de kinderen op jonge leeftijd al hun blikveld verruimen en openstaan voor grensoverschrijdende contacten.

Het project is geïnitieerd door onderwijsstichting Fortior uit Venlo en wordt gerealiseerd met steun van Interreg, de gemeente Nettetal en de gemeente Venlo. Het project is in mei 2016 gestart en duurt tot en met april 2017.

De Nederlandse en Duitse grensregio zijn elkaars buren, maar ook belangrijke handelspartners. Bedrijven hebben in toenemende mate behoefte aan medewerkers die elkaars taal spreken en verstaan, in woord en schrift.

Kinderen adopteren de Engelse taal gemakkelijk als eerste buitenlandse taal, omdat ze op diverse manieren (muziek, tv, online) en laagdrempelig in contact komen met het Engels. Voor kinderen en jongeren in de grensregio is het, met het oog op onder meer de ligging en het perspectief op de arbeidsmarkt, wenselijk dat ze ook kennis nemen van de Nederlandse/Duitse taal.

Door leerlingen in het basisonderwijs speels kennis te laten maken met de taal van hun buren, worden mogelijke taalbarrières vroegtijdig verlaagd, wordt de instroom in het tweetalig middelbaar onderwijs hoogstwaarschijnlijk vergroot, leert men meer van elkaar en stromen er in de toekomst meer mensen op de arbeidsmarkt in die zowel de Duitse als de Nederlandse taal beheersen.

Daarnaast kunnen kinderen al op jonge leeftijd vriendschappen opbouwen met leeftijdsgenoten aan de andere zijde van de grens. Dit draagt bij aan een versterking van de interactie in de grensregio en aan grensoverschrijdende netwerken: men leert elkaar beter kennen.


In dem Projekt ‘Sprache der Nachbarn’ lernen Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren mit Hilfe des Einsatzes von Social Media auf niederschwellige und interaktive Weise die Sprache der Nachbarn kennen. Im Zentrum der Förderung stehen Lese- und Sprachkompetenz sowie das Hörverstehen. Die Kinder unterrichten sich gegenseitig, und erfahren wie sie mit Hilfe von Social Media miteinander kommunizieren können.

Außerdem sensibilisiert das Projekt für sprachliche und kulturelle Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten. Dadurch vergrößern die Kinder der beteiligten Schulen bereits in jungen Jahren ihren Blickwinkel, und werden offen für grenzüberschreitende Kontakte.

Das Projekt ist von der Schulstiftung Fortior aus Venlo initiiert und wird mit Unterstützung durch des Interreg-Programmes der Euregio, der Gemeinde Nettotal und der Gemeinde Venlo realisiert. Das Projekt wurde im Mai 2016 gestartet und läuft bis zum April 2017.

Die niederländische und deutsche Grenzregionen sind Nachbarn, aber auch wichtige Handelspartner. Unternehmen brauchen in zunehmendem Maße Mitarbeiter, die die Sprache des Nachbarn sprechen und verstehen, mündlich und schriftlich.

Kinder übernehmen die englische Sprache leicht als erste Fremdsprache, weil sie auf verschiedene Weisen (Musik, Fernsehen, online) und auf spielerische Art mit dieser Sprache in Kontakt kommen. Für Kinder und Jugendliche in der Grenzregion ist es - unter anderem im Hinblick auf die Lage und Perspektive auf dem Arbeitsmarkt - wünschenswert, dass sie auch die niederländische/deutsche Sprache lernen.

Indem Grundschülern auf spielerische Weise die Sprache ihrer Nachbarn beigebracht wird, werden mögliche Sprachbarrieren frühzeitig gesenkt, wird der Zustrom zum zweisprachigen weiterführenden Unterricht höchstwahrscheinlich erhöht, lernt man mehr voneinander und kommen in Zukunft mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt, die sowohl die deutsche als auch die niederländische Sprache beherrschen.

Daneben können Kinder im jungen Alter Freundschaften mit Altersgenossen auf der anderen Seite der Grenze aufbauen. Dies trägt zu einer Verstärkung der Interaktion in der Grenzregion und dem grenzüberschreitenden Netzwerken bei: Man lernt sich gegenseitig besser kennen.

In het project ‘taal van de buren’ maken kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar op eenvoudige en interactieve wijze kennis met de buurtaal, waarbij ze ook gebruik maken van (nieuwe) social media.


In dem Projekt ‘Sprache der Nachbarn’ lernen Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren mit Hilfe des Einsatzes von Social Media auf niederschwellige und interaktive Weise die Sprache der Nachbarn kennen.